fbpx
Skip links

Polityka ochrony danych osobowych

I. WSTĘP

Drogi użytkowniku, niezwykle istotne jest dla Nas zapewnienie Klientowi, czyli Tobie, usług na najwyższym poziomie, ale nie mniej ważna jest najwyższa dbałość o Twoje dane osobowe, jakie nam przekazujesz, korzystając z Naszej strony internetowej www.ce-operator.pl (dalej zwanej „Stroną” lub „Serwisem”). Dlatego też przygotowaliśmy dla Ciebie niniejszą Politykę Prywatności (dalej zwaną: „Polityką”), w której znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat Twoich danych osobowych, które przetwarzamy.

Przede wszystkim, z Polityki dowiesz się, jakie dane przetwarzamy, na jakiej podstawie, w jakim celu, ale także jak się z Nami skontaktować i skorzystać z przysługujących Ci praw. Polityka ma również na celu zagwarantować Ci, że przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”).

II. INFORMACJE OGÓLNE

Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, tj. osoby, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, numer IP lub inne czynniki określające tożsamość osoby fizycznej. Innymi słowy, każde informacje o Tobie, na podstawie których można Cię zidentyfikować, stanowią Twoje dane osobowe.

Czym jest przetwarzanie danych osobowych?
Jest to każda operacja wykonywana na danych osobowych, m. in. pozyskiwanie, przekazywanie, modyfikowanie, przechowywanie, usuwanie. Oznacza to, że wszystko, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, jest ich przetwarzaniem.

Kiedy Polityka ma zastosowanie?
Polityka ma zastosowanie zawsze, kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach korzystania przez Ciebie z Serwisu, np. kiedy korzystasz z formularza, aby się z nami skontaktować. Szczegółowe informacje na temat celów i podstaw przetwarzania przez Nas Twoich danych znajdziesz w części V Polityki.

III. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA POLITYKI

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania z Serwisu jesteśmy My, czyli Clean Energy Operator sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-503), ul. M. Skłodowskiej-Curie 3. Możesz skontaktować się z Nami za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając wiadomość na adres wskazany powyżej lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@ce-operator.pl.

Polityka określa jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach, na jakich podstawach prawnych, jakie przysługują Ci prawa w związku przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz jak je realizować, jakim podmiotom mogą być przekazywane Twoje dane, a także jak je zabezpieczamy. Twoje dane osobowe pozyskujemy, gdy:

 • kontaktujesz się z Nami korzystając z dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego bądź poprzez pocztę elektroniczną;
 • wyrażasz chęć wydzierżawienia działki korzystając z dostępnego w Serwisie formularza;
 • korzystając z Serwisu akceptujesz stosowane na nim pliki cookies.

Pamiętaj, że klikając w linki dostępne w Serwisie możesz zostać przekierowany na strony internetowe zarządzane przez innych Administratorów, np. do portalu społecznościowego. W takich przypadkach niniejsza Polityka nie obowiązuje – zastosowanie będzie miała Polityka Prywatności funkcjonująca w ramach danej strony internetowej.

IV. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Administratora:

 • e-mailowo pod adresem: iod@abimar.pl,
 • telefonicznie: +48 696 655 124,
 • na wyżej podany adres korespondencyjny Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

V. ZAKRES PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH

Zakres przetwarzanych przez Nas danych osobowych zależy od tego, jaką czynność w ramach korzystania z naszego serwisu wykonujesz. Dlatego też poniżej zawieramy wszystkie dane osobowe, jakie możemy przetwarzać, abyś mógł być w pełni świadomy ich zakresu.

Gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem środków wskazanych w Serwisie, możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • inne dane przekazane w ramach kontaktu.

Gdy korzystasz z formularza dotyczącego dzierżawy działki:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • nr działki,
 • inne dane przekazane w ramach kontaktu.

Nasz Serwis korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w Naszej Polityce Cookies.

Informujemy również, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia danego roszczenia. Zakres danych przetwarzanych w tym celu jest zależny od poszczególnych roszczeń, jednakże nie wykracza poza dane wskazane w niniejszej części Polityki.

VI. CELE, PODSTAWY I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach. Abyś mógł być w pełni świadomy, co dzieje się z danymi osobowymi, które nam przekazujesz, chcemy określić w jakich celach, na jakich podstawach prawnych oraz jak długo je przetwarzamy.

Informujemy również, że Twoje dane w poniższych celach mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały profilowaniu. Nie będą też podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie.

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 1. w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie niezbędne do zawarcia i wykonania umowy) – dane przetwarzane w tym celu będą przechowywane przez okres świadczenia usługi;
 2. w celu umożliwienia kontaktu, gdy używasz środków komunikacji dostępnych w ramach Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie wskazanych celów, w tym wyrażenie zgody może zostać udzielone poprzez wyraźne działanie potwierdzające np. zaznaczenie okna wyboru) – dane przetwarzane w tym celu będą przechowywane przez okres prowadzenia komunikacji, a w przypadku wykorzystania tych danych do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez okres 3 lat;
 3. w celu prawidłowego zarządzania Serwisem poprzez stosowanie plików Cookies, umożliwiającymi zidentyfikowanie używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej, a także dostosowanie zawartości Serwisu do Twoich potrzeb na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest dbanie o właściwe działanie Serwisu w sposób maksymalizujący satysfakcję Klienta) lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych), zależnie od rodzaju plików Cookies – szczegółowe informacje na temat plików Cookies znajdziesz w Polityce cookies;
 4. w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z działalności prowadzonej w ramach Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość dochodzenia swoich praw a także wykazywanie wywiązanie się z obowiązków na nim ciążących) – dane przetwarzane w tym celu będą przechowywane przez okres do 6 lat po ustaniu pierwotnego celu ich przetwarzania, który to okres wynika z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących terminów przedawnienia roszczeń.

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH REALIZACJA

Podmiotowi danych, którym jesteś Ty, przysługują z tytułu ich przetwarzania następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych – możesz w każdej chwili skontaktować się z Nami w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, wglądu do tych danych, weryfikacji zakresu danych, jakie przetwarzamy, a także uzyskania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych – jako Administrator nieustannie dbamy o zachowanie poprawności Twoich danych osobowych znajdujących się w naszych zasobach, jednakże jeżeli stwierdzisz, że posiadamy dane osobowe, które są niepoprawne bądź nieaktualne, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami w celu doprowadzenia tych danych do stanu zgodności z rzeczywistością;
 3. prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – możesz w każdej chwili zgłosić się do Nas z żądaniem usunięcia Twoich danych osobowych jeśli Twoje nie będą one już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami, Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie danych bez Twojej zgody tylko w zakresie ich przechowywania) – prawo to przysługuje Ci, jeśli: zauważysz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, co pozwala Ci żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane osobowe nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia Twoich praw; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – możesz żądać od nas uzyskania swoich danych w formacie możliwym do odczytu maszynowego lub przeniesienia Twoich danych na rzecz innego Administratora, jeżeli dane te są przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) bądź art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarcie i realizacja umowy);
 6. prawo do wycofania zgody – w każdej chwili możesz wycofać zgodę udzieloną Nam na przetwarzanie Twoich danych osobowych bez skutków dla przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 7. prawo do złożenia skargi do Organu Nadzorczego – jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do polskiego Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych uodo.gov.pl).

Ponadto przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora), który możesz zgłosić ze względu na swoją szczególną sytuację po zgłoszeniu którego będziemy zobligowani do wykazania nadrzędności Naszego prawnie uzasadnionego interesu w stosunku do Twojego interesu bądź praw lub wolności, w przeciwnym wypadku będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego jest bezwzględnie skuteczny bez konieczności podania uzasadnienia.

Wszystkie powyższe prawa z wyłączeniem prawa do skargi do Organu Nadzorczego możesz realizować wysyłając wiadomość e-mail pod adres kontakt@ce-operator.pl lub wykorzystując jedną z form kontaktu dostępną w naszym serwisie.

VIII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Możemy przekazywać Twoje dane podmiotom świadczącym usługi niezbędne do zawarcia lub wykonania przez nich umowy, w której jesteś stroną albo w celu wsparcia/usprawnienia działania Serwisu.

Możemy udostępniać też dane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, z którymi np. współpracujemy w ramach promocji organizowanych przez nas wydarzeń.

W tych przypadkach, podmioty, którym udostępnione zostaną Twoje dane osobowe, mogą stać się odrębnymi administratorami Twoich danych osobowych.

Ponadto, możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe organom publicznym na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu.

W ramach przyjętej Polityki zobowiązujemy się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw znajdujących się poza EOG, jednakże tylko w niezbędnym zakresie i w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo, np. przy użyciu standardowych klauzul umownych.

IX. BEZPIECZEŃSTWO

W trosce o najwyższy poziom bezpieczeństwa Twoich danych podjęliśmy szereg kroków w tym zakresie:

 1. wykonujemy czynności zabezpieczające dane przed utratą, w szczególności poprzez system kopii zapasowych,
 2. wprowadziliśmy mechanizm szyfrowania danych od momentu ich wprowadzenia do Serwisu,
 3. wprowadziliśmy mechanizm monitorowania sieci,
 4. wdrożyliśmy system bezpieczeństwa informacji zgodny z normą ISO 27001.

X. SKARGI, WĄTPLIWOŚCI, PYTANIA

Wszelkie skargi (choć mamy nadzieję, konieczność złożenia ich nigdy nie wystąpi) pytania lub wątpliwości możesz kierować za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając wiadomość na nasz adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, a także za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@ce-operator.pl. Gwarantujemy szybką i merytorycznie adekwatną odpowiedź na wszystkie wiadomości.

W powyższym celu naturalnie możesz również wykorzystać wszelkie formy kontaktu dostępne w ramach Serwisu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, więc w trosce o Twoją nieustanną świadomość wszelkich zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych w ramach Serwisu, niezwłocznie poinformujemy Cię o wszelkich modyfikacjach tego dokumentu. Jednocześnie informujemy, że wszystkie wersje Polityki będą przechowywane w Naszych zasobach z możliwością zapoznania się z nimi przez Ciebie w dowolnym momencie.

Jesteśmy Ci również niezmiernie wdzięczni za zapoznanie się w pełni z Polityką i liczymy, że pozwoliła Ci ona na całkowite zrozumienie procesów, jakim podlegają przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe.

Szanowny Użytkowniku

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić Ci jak najlepsze korzystanie z serwisu. Dzieje się to poprzez zapisanie informacji na urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę.
Możesz ustawić swoje preferencje dotyczące stosowania plików cookies klikając w „PREFERENCJE”,. Swoje preferencje możesz zmienić w dowolnym momencie. Pamiętaj, że zablokowanie niektórych plików cookies może mieć negatywny wpływ na korzystanie z naszej strony. Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookies są niezbędne do poprawnego funkcjonowania naszej strony, których ustawienie nie będzie możliwe.
Klikając w „AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE”, wyrażasz zgodę na zapisywanie wszystkich plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz wykorzystaniu plików cookies uzyskasz, klikając „PREFERENCJE” lub „POLITYKA PLIKÓW COOKIES”.

Zapisano ustawienia!
Ustawienie preferencji cookies

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Kontroluj swoje preferencje plików cookie tutaj. Klikając w „AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE”, wyrażasz zgodę na zapisywanie wszystkich plików cookies wykorzystywanych na tej stronie. Klikając w „ODRZUĆ WSZYSTKIE”, nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu. Aktywne zostaną tylko pliki cookies „niezbędne” umożliwiające funkcjonowanie strony, przez co niektóre funkcje na stronie mogą być niedostępne.


Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.

ODRZUĆ WSZYSTKIE
AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE
Polityka cookies